24.01.2019

Modjeska calling – konkurs

589736

MODJESKA CALLING

 

KONKURS DLA AKTOREK I AKTORÓW NA INTERPRETACJĘ

MONOLOGÓW SZEKSPIROWSKICH HELENY MODRZEJEWSKIEJ

 

Dla upamiętnienia Heleny Modrzejewskiej, aktorki światowej sławy, której talent i ofiarność zaznaczyły się istotnie w dziejach Teatru Polskiego w Poznaniu.

 

Teatr Polski w Poznaniu

 

25 – 26 lutego

 

Termin nadsyłania zgłoszeń – 14 lutego 2019 r. 

 

Zestawienie ról Szekspirowskich Heleny Modrzejewskiej sporządzone przez prof. Andrzeja Żurowskiego.   

DOKUMENTY DO POBRANIA – w tym miejscu znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty: REGULAMIN, RODO, ZESTAWIENIE RÓL.

 

 

REGULAMIN

 

 • § 1

Organizatorem Konkursu jest Teatr Polski w Poznaniu.

 • § 2

Konkurs adresowany jest do aktorek i aktorów zawodowych, studentek i studentów, absolwentek i absolwentów publicznych oraz niepublicznych szkół teatralnych oraz osób bez udokumentowanego wykształcenia aktorskiego, ale posiadających minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie teatralne (co najmniej 5 zagranych ról).

 • § 3

Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest nadesłanie (na adres: modjeska@teatr-polski.pl) trzech plików w formacie pdf: wypełnionego formularza zgłoszeniowego, odręcznie podpisanej i zeskanowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (oba dokumenty do pobrania na stronie: www.teatr-polski.pl) oraz fotografii portretowej podpisanej imieniem i nazwiskiem. Termin nadsyłania zgłoszeń – 14 lutego 2019 r. 

 • § 4

Monologi, których treść należy przesłać w FORMULARZ muszą zostać wybrane spośród ról kreowanych przez Helenę Modrzejewską (zarówno aktorki, jak i aktorzy wykonują role kobiece). Lista ról znajduje się na stronie internetowej Teatru Polskiego w Poznaniu, w zakładce Aktualności.

 • § 5

Komisja powołana przez dyrekcję Teatru Polskiego w Poznaniu zdecyduje o zakwalifikowaniu kandydatek i kandydatów do dnia 18 lutego 2019 roku. Każda z zakwalifikowanych osób otrzyma, na podany w zgłoszeniu adres mailowy, informację o przyjęciu zgłoszenia oraz harmonogram przesłuchań.

 

 • § 6

Organizator zastrzega sobie prawo do konsultacji z kandydatkami i kandydatami przed ostatecznym zakwalifikowaniem ich do Konkursu.

 

 • § 7

Przesłuchania zakwalifikowanych osób odbędą się w Teatrze Polskim w Poznaniu dnia 25 lutego 2019 roku.

 

 • § 8

W przypadku rezygnacji z udziału w przesłuchaniach, każda z zakwalifikowanych osób ma obowiązek poinformować o niej Organizatora do dnia 21 lutego 2019 roku.

 

 • § 9

Lista 6-10 osób zakwalifikowanych do finału Konkursu zostanie ogłoszona po przesłuchaniach 25 lutego 2019 roku.

 • § 10

Oceny wystąpień dokona Jury powołane przez dyrekcję Teatru Polskiego w Poznaniu.

 • § 11

Osoby zakwalifikowane do finału Konkursu ponownie zaprezentują swoje monologi dnia 26 lutego 2019 roku.

 • § 12

Osoby zakwalifikowane do finału Konkursu zobowiązane są do uczestniczenia w próbie pokazu finałowego, która odbędzie się 26 lutego 2019 roku o g. 11.00.

 • § 13

Osobom zakwalifikowanym do finału Konkursu Organizator zapewnia 2 noclegi – 25/26 oraz 26/27 lutego 2019 roku.

 • § 14

Jury przyzna jedną nagrodę główną w wysokości 10 000 zł brutto.

 • § 15

Jury może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień.

 • § 16

Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

                                                                      

 

DOKUMENTY DO POBRANIA – w tym miejscu znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty: REGULAMIN, RODO, ZESTAWIENIE RÓL.

Kontakt:  modjeska@teatr-polski.pl                      


W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury i prowadzony przez Wydział Kultury UM Poznania pod numerem RIK – XI, NIP: 7781003125.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących praw, należy kontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: rodo@teatr-polski.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji „Konkursu dla aktorek i aktorów na interpretację monologów Heleny Modrzejewskiej. Modjeska Calling”, w tym opublikowania informacji o wynikach Konkursu i laureatach.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie Państwa zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto dane laureatów będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. księgowych, podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w uzasadnionych przypadkach zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Posiadają Państwo:
 •        prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 •        prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 •         prawo do przenoszenia danych,
 •        prawo wniesienia sprzeciwu.
 1. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże niektóre dane, które Administrator jest zobowiązany przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zostaną usunięte.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego. Podanie danych osobowych przez laureata jest konieczne do zawarcia umowy i przyznania nagrody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i wypłatę nagrody.