05.11.2018

Przesłuchania do Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego

20180629 Orkiestra Antraktowa Teatru Polskiego w Poznaniu - koncerty osiedlowe f/ Marek Zakrzewski

PRZESŁUCHANIA

do Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego w Poznaniu

pod batutą Adama Domurata

Uwaga nowy termin przesłuchań do Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego!

Z przyczyn niezależnych od organizatorów przesłuchania do Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego pod batutą Adama Domurata zostają przeniesione na dzień 16 grudnia 2018 na godzinę 10.00.

Zgłoszenia (zawierające: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer kontaktowy, adres e-mail oraz instrument, program przesłuchania, opcjonalnie – szkołę lub uczelnię muzyczną) prosimy przesyłać na adres: zuzanna.glowacka@teatr-polski.pl do , do 14 grudnia 2018 do godziny 16.00!

Zapraszamy absolwentów, studentów i uczniów szkół muzycznych, a także wirtuozów amatorów, niezrealizowanych instrumentalistów, których porwały życiowe losy oraz wszystkich innych marzących o orkiestrowym muzykowaniu!

Na przesłuchanie należy przygotować dowolny utwór solowy (czas trwania ok. 5 minut).

Więcej informacji pod numerem tel. +48 725 771 333.


Klauzula informacyjna – Orkiestra Antraktowa

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury UM Poznania pod numerem RIK– XI, NIP: 7781003125.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących praw należy kontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail rodo@teatr-polski.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udziału w Orkiestrze Antraktowej oraz powołania Orkiestry Antraktowej.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w przesłuchaniach będzie Państwa zgoda, czyli art. 6 ust.1 lit. a RODO. W przypadku zakwalifikowania do Orkiestry, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w uzasadnionych przypadkach zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Posiadają Państwo:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże niektóre dane, które Administrator jest zobowiązany przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zostaną usunięte.
 11. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Państwa uczestnictwo w przesłuchaniach. Podanie danych osobowych w przypadku umowy jest konieczne do jej zawarcia i bez podania tych danych zawarcie umowy będzie niemożliwe.
 13. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani

 

Zgoda:

Prosimy o zamieszczanie w przesłanej wiadomości email poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawierających imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail oraz numer kontaktowy zawartych w zgłoszeniu przesłanym do Teatru Polskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul.27 Grudnia 8/10, w celu wzięcia udziału w projekcie Orkiestry Antraktowej. Zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach.

Klauzula