Kontakt: przetarg@teatr-polski.pl 

Poznań, dnia 17 maja 2019 r.

„Dostawa sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, informuję, że:

 1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie kwotę: 35 000,00 brutto
 2. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
 • Sound&Light Service Sebastian Bernat;
 • PROAC ART Wojciech Kłociński.

Informacja 86 ust. 5 – sprzęt

Najkorzystniejsza oferta


Poznań, dnia 9 maja 2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2019/PZP na:

„Dostawa sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

Dokumenty do pobrania:


Poznań, dnia 07 maja 2019 r.

Ogłoszenie nowego przetargu ustnego (aukcji) na sprzedaż samochodu dostawczego marki Ford Transit

Dokumenty do pobrania:


Poznań, dnia 30 kwietnia 2019

Wyniki zapytania ofertowego nr 01/DT/2019

Teatr Polski w Poznaniu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/DT/2019 na dostawę Wykładziny dywanowej w ilości 1120 m2, wpłynęło 7 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę na dostawę wykładziny złożyła firma:

Sklep Komfort S.A.

ul. Srebrzyńska 14

91-074 Łódź


 

Poznań, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe 01/DT/2019

Teatr Polski w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy :

 1. Wykładzinę dywanową w ilości 1120 m2.

 

Osoba do kontaktu:

Andrzej Szwaczyk:

 


 

 

Poznań, dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Plan zamówień publicznych za rok 2019


Poznań, dnia 25 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie nowego przetargu ustnego (aukcji) na sprzedaż samochodu dostawczego marki Ford Transit

Dokumenty do pobrania


Poznań, dnia 5 grudnia 2018 r.

Przetarg ustny na sprzedaż samochodu dostawczego marki Ford Transit

Dokumenty do pobrania


Poznań, dnia 28 września 2018 r.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ogłoszenie wyników dotyczących postępowania w sprawie dostawy samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony na potrzeby Teatru Polskiego w Poznaniu.


Poznań, dnia 21 września 2018 r.

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony na potrzeby Teatru Polskiego w Poznaniu.


Poznań, dnia 19 września 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony na potrzeby Teatru Polskiego w Poznaniu.


Poznań, dnia 23 kwietnia 2018 r.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczące zapytanie ofertowe na zakup i dostawę aparatu fotograficznego dla Teatru Polskiego w Poznaniu


Poznań, dnia 13 kwietnia 2018 r.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/DT/2018


Poznań, dnia 12 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę aparatu fotograficznego dla Teatru Polskiego w Poznaniu


Poznań, dnia 29 marca 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/DT/2018

Dotyczące zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Teatr Polski w Poznaniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na roboty budowlane związane z wykonaniem zaleceń przeciwpożarowych w Teatrze Polskim w Poznaniu.

 


Poznań, dnia 26 marca 2018 r.

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


Poznań, dnia 19 marca  2018 r.

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


Poznań, dnia 7 marca  2018 r.

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


Poznań, dnia 26 lutego 2018 r.

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


Poznań, dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

 


Poznań, dnia 9 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/DT/2017

dotyczące zamówienia o szacunkowej wartości

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Teatr Polski w Poznaniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na roboty budowlane związane z wykonaniem wymiany wykładziny w budynku głównym Teatru Polskiego w Poznaniu.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Teatr Polski w Poznaniu

27 Grudnia 8/10

61-737 Poznań

tel.: 61 852 64 95

e-mail: teatr.polski@teatr-polski.pl

NIP 778-10-03-125

REGON 000278882

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z wymianą wykładziny w budynku głównym Teatru Polskiego w Poznaniu. Roboty obejmują:

Remont posadzki we foyer (kuluary oraz klatki schodowe) głównego budynku Teatru Polskiego w Poznaniu, polegający na wymianie wierzchniej warstwy posadzkowej (wykładzina welurowa Vorwerk FORMA w kolorze 101G), zgodnie z ustaleniami oraz wytycznymi Inwestora oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Powierzchnia remontowanej posadzki (łącznie) 380,35 m2

Parter                                –         167,80 m2

I piętro                              –            78,55 m2

II piętro                            –            49,00 m2

Klatka schodowa I        –            43,00 m2

Klatka schodowa II       –            42,00 m2

zgodnie ze szczegółowym projektem, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie wykonane najpóźniej do dnia 26 grudnia 2017 r., przy czym szczegółowy plan prac musi uwzględniać harmonogram pracy Zamawiającego, tj. w szczególności harmonogram prób i spektakli.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł.
 • zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265).

 

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 • dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł;
 • wykaz osób potwierdzający dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265) (załącznik nr 2).

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 100 %

C = Cnx100/Cb

C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena

Cn – cena najniższa spośród badanych ofert

Cb – cena z badanej oferty

Maksymalna ilość punktów za cenę 100.

 

 1. SPOSÓB I TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 16 listopada 2017 r.  r. do godziny 13.00.

Decyduje data wpływu oferty.

 • bezpośrednio w Teatrze Polskim w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10;
 • pocztą (w przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni od dnia terminu składania ofert

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o złożenie, uzupełnienie, poprawienie lub wyjaśnienie oferty, jeśli uzna, że złożona oferta nie zawiera oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jakość oferowanej usługi lub brak podstaw do wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne lub budzą wątpliwości.
 3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 • jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny.
 1. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony.
 2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 3. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z ważnej przyczyny na każdym etapie.

 

 

 

 


12 września 2017

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017/PZP

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”


6 września 2017

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”


 

18 sierpnia 2017

Przetarg nieograniczony nr 2/2017/PZP Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”.

 


14 sierpnia 2017

Informacja dotycząca zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

11 sierpnia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze oferty 3.2017.PZP

Dotyczące zawiadomienia publicznego prowadzonegow trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP na:

,,Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


4 sierpnia 2017

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.

zbiorcze zestawienie ofert 3.2017.PZP


 

1 sierpnia 2017

Odpowiedzi na pytania oraz symulacja nagłośnienia Dużej Sceny

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.

pytania i odpowiedzi 1_1.08

pytania i odpowiedzi 2_1.08

Symulacja nagłośnienia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Poznaniu


27 lipca 2017

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.


20 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

W załączeniu – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


20 marca 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownej ocenie ofert oraz o odrzuceniu oferty w ramach części 1 zamówienie.

W załączeniu – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 


16 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w ramach cz. 3

 


15 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


14 marca 2017

Informacja

na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

na

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”


8 marca 2017 

Odpowiedź na pytanie dotyczące ogłoszenia przetarogowego na zamówienie publiczne nr 1/2017/PZP na

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”


6 marca 2017

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP

na:

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”