Kontakt: przetarg@teatr-polski.pl 


Poznań, dnia 19 marca  2018 r.

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


Poznań, dnia 7 marca  2018 r.

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


Poznań, dnia 26 lutego 2018 r.

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


Poznań, dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

 


Poznań, dnia 9 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/DT/2017

dotyczące zamówienia o szacunkowej wartości

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Teatr Polski w Poznaniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na roboty budowlane związane z wykonaniem wymiany wykładziny w budynku głównym Teatru Polskiego w Poznaniu.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Teatr Polski w Poznaniu

27 Grudnia 8/10

61-737 Poznań

tel.: 61 852 64 95

e-mail: teatr.polski@teatr-polski.pl

NIP 778-10-03-125

REGON 000278882

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z wymianą wykładziny w budynku głównym Teatru Polskiego w Poznaniu. Roboty obejmują:

Remont posadzki we foyer (kuluary oraz klatki schodowe) głównego budynku Teatru Polskiego w Poznaniu, polegający na wymianie wierzchniej warstwy posadzkowej (wykładzina welurowa Vorwerk FORMA w kolorze 101G), zgodnie z ustaleniami oraz wytycznymi Inwestora oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Powierzchnia remontowanej posadzki (łącznie) 380,35 m2

Parter                                –         167,80 m2

I piętro                              –            78,55 m2

II piętro                            –            49,00 m2

Klatka schodowa I        –            43,00 m2

Klatka schodowa II       –            42,00 m2

zgodnie ze szczegółowym projektem, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie wykonane najpóźniej do dnia 26 grudnia 2017 r., przy czym szczegółowy plan prac musi uwzględniać harmonogram pracy Zamawiającego, tj. w szczególności harmonogram prób i spektakli.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł.
 • zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265).

 

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 • dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł;
 • wykaz osób potwierdzający dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265) (załącznik nr 2).

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 100 %

C = Cnx100/Cb

C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena

Cn – cena najniższa spośród badanych ofert

Cb – cena z badanej oferty

Maksymalna ilość punktów za cenę 100.

 

 1. SPOSÓB I TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 16 listopada 2017 r.  r. do godziny 13.00.

Decyduje data wpływu oferty.

 • bezpośrednio w Teatrze Polskim w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10;
 • pocztą (w przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni od dnia terminu składania ofert

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o złożenie, uzupełnienie, poprawienie lub wyjaśnienie oferty, jeśli uzna, że złożona oferta nie zawiera oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jakość oferowanej usługi lub brak podstaw do wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne lub budzą wątpliwości.
 3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 • jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny.
 1. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony.
 2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 3. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z ważnej przyczyny na każdym etapie.

 

 

 

 


Poznań, dnia 6 października 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/DT/2017
dotyczące zamówienia o szacunkowej wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Teatr Polski w Poznaniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na roboty budowlane związane z wykonaniem zaleceń przeciwpożarowych w Teatrze Polskim w Poznaniu.

1. ZAMAWIAJĄCY
Teatr Polski w Poznaniu
27 Grudnia 8/10
61-737 Poznań
tel.: 61 852 64 95
e-mail: teatr.polski@teatr-polski.pl
NIP 778-10-03-125
REGON 000278882

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem zaleceń przeciwpożarowych w Teatrze Polskim w Poznaniu. Roboty obejmują:
Z.1) Wydzielenie pożarowe w pionie części scenicznej – północnej budynku od piwnic aż po dach, poprzez wykorzystanie istniejących elementów budynku o odporności ogniowej min. REI 60 oraz wprowadzenie nowych i zastąpienie istniejących drzwi nowymi, o takich samych wymiarach, ale o odporności ogniowej EI 60.
realizacja: zastąpienie istniejących drzwi nowymi o odporności ogniowej EI60 na poziomie piwnic, parteru oraz drugiego piętra (szczegóły wg opracowania rysunkowego)

Z.2) W pokoju gościnnym na III piętrze, okno w ścianie na granicy działki zostanie zamurowane, zapewniając ciągłość ściany i jej odporność ogniową REI 120 wymaganą dla ściany oddzielenia pożarowego. Dla zapewnienia światła dziennego w pokoju gościnnym proponuje się wykonanie okna połaciowego w dachu nad pomieszczeniem.
realizacja: zamurowanie istniejącego okna w elewacji wschodniej (z zastosowaniem materiałów gwarantujących wymaganą odporność ogniową REI 120 – bloczki Silka – elewacja zostanie wytynkowana oraz malowana, projektuje się ponadto okna połaciowe w płaskim fragmencie dachu – otwieranie sterowane elektrycznie z dotykowym panelem sterowania i czujnikiem deszczu (np. wg rozwiązań Velux Integra)
(szczegóły wg opracowania rysunkowego)

Z.5) Wydzielenie pożarowe północnej klatki schodowej KL5 ze schodami kręconymi poprzez wprowadzenie nowych i zastąpienie istniejących drzwi nowymi o takich samych wymiarach, ale odporności ogniowej EI60.
realizacja: zastąpienie istniejących drzwi nowymi o odporności ogniowej EI60 na poziomie piwnic, parteru, pierwszego, drugiego oraz trzeciego piętra
(szczegóły wg opracowania rysunkowego)

Z.6) Wydzielenie pożarowe pomieszczenia węzła cieplnego w piwnicy budynku poprzez zastąpienie istniejących drzwi nowymi, o takich samych wymiarach, ale o odporności ogniowej EI60.
realizacja: zastąpienie istniejących drzwi nowymi o odporności ogniowej EI60
(szczegóły wg opracowania rysunkowego)

Z.7) Wydzielenie pożarowe pomieszczenia rozdzielni głównej w budynku poprzez zastąpienie istniejących drzwi nowymi, o takich samych wymiarach, ale o odporności ogniowej EI60
realizacja: zastąpienie istniejących drzwi nowymi o odporności ogniowej EI60
(szczegóły wg opracowania rysunkowego)

Z.8) Drzwi w piwnicy na granicy stref zostaną wymienione na nowe, o takich samych wymiarach, ale o odporności ogniowej EI60
realizacja: zastąpienie istniejących drzwi nowymi o odporności ogniowej EI60
(szczegóły wg opracowania rysunkowego)

Z.9) Pomieszczenie klubu w piwnicy zostanie wyposażone w drugie wyjście ewakuacyjne poprzez korytarz, odtworzenie otworu drzwiowego w piwnicy i schody wschodnie SCH10 mimo ich nieprawidłowości nr 10.1 i 10.2
realizacja: odtworzenie zaślepionego otworu, celem umożliwienia przejścia dla ewakuacji klubu
(szczegóły wg opracowania rysunkowego)

Z.10) Drzwi do piwnic zostaną wymienione na nowe o takich samych wymiarach, ale o wymaganej odporności ogniowej EI30; Oddzielenie piwnic od pozostałej części budynku istniejącymi stropami i ścianami niespełniającymi wymienionych w pkt. 26.1 wymagań pozostanie bez zmian.
realizacja: zastąpienie istniejących drzwi do przestrzeni klubowej nowymi, o odporności ogniowej EI30
(szczegóły wg opracowania rysunkowego)

Z.11) Drzwi na poddasze zostaną wymienione na nowe o takich samych wymiarach, ale o wymaganej odporności ogniowej EI30.
realizacja: zastąpienie istniejących drzwi na poddasze nowymi, o odporności ogniowej EI30
(szczegóły wg opracowania rysunkowego)
zgodnie ze szczegółowym projektem, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie wykonane najpóźniej do dnia 10 grudnia 2017 r., przy czym szczegółowy plan prac musi uwzględniać harmonogram pracy Zamawiającego, tj. w szczególności harmonogram prób i spektakli.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000 zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265).

5. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000 zł;
2) wykaz osób potwierdzający dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265) (załącznik nr 2).

6. KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena 100 %
C = Cnx100/Cb
C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena
Cn – cena najniższa spośród badanych ofert
Cb – cena z badanej oferty
Maksymalna ilość punktów za cenę 100.

7. SPOSÓB I TERMIN SKLADANIA OFERT
Oferty prosimy składać w terminie do dnia 12 października 2017 r. r. do godziny 13.00.
Decyduje data wpływu oferty.
• bezpośrednio w Teatrze Polskim w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10;
• pocztą (w przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od dnia terminu składania ofert

9. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o złożenie, uzupełnienie, poprawienie lub wyjaśnienie oferty, jeśli uzna, że złożona oferta nie zawiera oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jakość oferowanej usługi lub brak podstaw do wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne lub budzą wątpliwości.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
3. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z ważnej przyczyny na każdym etapie.

 

DOKUMENTACJA – PLIKI DO POBRANIA.

 


12 września 2017

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017/PZP

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”


6 września 2017

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”


 

18 sierpnia 2017

Przetarg nieograniczony nr 2/2017/PZP Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”.

 


14 sierpnia 2017

Informacja dotycząca zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

11 sierpnia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze oferty 3.2017.PZP

Dotyczące zawiadomienia publicznego prowadzonegow trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP na:

,,Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


4 sierpnia 2017

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.

zbiorcze zestawienie ofert 3.2017.PZP


 

1 sierpnia 2017

Odpowiedzi na pytania oraz symulacja nagłośnienia Dużej Sceny

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.

pytania i odpowiedzi 1_1.08

pytania i odpowiedzi 2_1.08

Symulacja nagłośnienia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Poznaniu


27 lipca 2017

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.


20 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

W załączeniu – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


20 marca 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownej ocenie ofert oraz o odrzuceniu oferty w ramach części 1 zamówienie.

W załączeniu – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 


16 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w ramach cz. 3

 


15 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


14 marca 2017

Informacja

na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

na

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”


8 marca 2017 

Odpowiedź na pytanie dotyczące ogłoszenia przetarogowego na zamówienie publiczne nr 1/2017/PZP na

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”


6 marca 2017

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP

na:

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”