17.06.2019

Regulamin przetargu ustnego (aukcji) na sprzedaż samochodu dostawczego marki Ford Transit


Regulamin przetargu ustnego (aukcji) 
na sprzedaż samochodu dostawczego marki Ford Transit

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przetargu ustnego (zwanego dalej Aukcją) organizowanego przez Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, NIP 778-10-03-125, REGON 000278882 (zwany dalej Sprzedającym) na sprzedaż samochodu dostawczego marki Ford Transit, nr rej.: PO 877LF nr nadwozia WF0XXXTTFX9P81829 (zwanego dalej Przedmiotem aukcji).
 2. Aukcja jest prowadzona w trybie art. 701-705 kodeksu cywilnego.
 3. Aukcja zostanie wszczęta poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, na stronie internetowej Sprzedającego, pod adresem www.teatr-polski.pl i wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Sprzedającego.
 4. Dane Przedmiotu aukcji:
 1. rok produkcji: 2009
 2. silnika 2 198 cm³,
 3. moc: 85 kW,
 4. rodzaj paliwa: diesel,
 5. kolor: srebrny
 6. przebieg na dzień 06 maja 2019, 189 988 km,
 7. stan techniczny zgodnie z załączoną opinią techniczną P 324/2018 – uszkodzone dwumasowe koło zamachowe uniemożliwiające jazdę.
 1. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
 2. Cena wywoławcza wynosi: 9.060 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych), a wysokość postąpienia: 200,00 zł (słownie: dwieście zł).
 3. Istnieje możliwość oględzin Przedmiotu aukcji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Kontakt p. Andrzej Szwaczyk tel. 509 104 514.
 4. W aukcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym (zwane dalej Uczestnikami aukcji).
 5. Udział w aukcji wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) w terminie do dnia 25.06.2019r. do godz. 10.00 przelewem na rachunek bankowy Teatru nr 84 1090 1362 0000 0000 3601 7874 lub gotówką w kasie Teatru, przy czym w tytule przelewu należy wskazać „Wadium Ford Transit”.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetarg przegrały, wadium zostanie zwrócone przelewem na rachunki bankowe wskazane przez Uczestników aukcji w terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
 7. W przypadku uczestników niebędących osobami fizycznymi, tj. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, udział w aukcji wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających status uczestnika oraz określających zasady reprezentacji, tj. wskazujących osobę bądź osoby uprawnione do działania w imieniu uczestnika.
 8. Uczestnik aukcji może działać osobiście bądź przez pełnomocnika.
 9. Przed rozpoczęciem Aukcji:
 1. Uczestnicy aukcji złożą oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym pojazdu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 2. Uczestnicy aukcji złożą informacje o danych osobowych, ewentualnie przekażą dokumenty, o których mowa w pkt 11 i 12 (wszystkie dokumenty winny zostać złożone w oryginałach bądź notarialnie poświadczonych odpisach);
 3. Komisja przetargowa sprawdzi prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Uczestnicy aukcji, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia bądź wszystkich wymaganych dokumentów podlegają wykluczeniu z aukcji.
 1. Aukcja odbywa się poprzez podniesienie ręki i ustne wskazanie ceny, za którą Uczestnik aukcji chce nabyć Przedmiot aukcji. Cena za Przedmiot aukcji zaproponowana przez Uczestnika aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji zaproponuje cenę wyższą o wysokość postąpienia określoną w pkt 6.
 2. Aukcja trwa do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 3. Nabywca ponosi wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności Przedmiotu aukcji.
 4. Aukcja odbędzie się w siedzibie Sprzedającego – Teatru Polskiego w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań.
 5. Aukcję przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Teatru odrębnym zarządzeniem. Pracami komisji kieruje przewodniczący Komisji przetargowej.
 6. Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące Przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia, zmian w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu przetargu ustnego (aukcji). Uczestnikom zostaną przedstawione nazwy bądź imiona i nazwiska podmiotów, które wpłaciły wadium oraz złożyły stosowne oświadczenie.
 7. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
 8. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia Aukcji. Protokół z przebiegu Aukcji powinien zawierać:
 1. datę i miejsce Aukcji,
 2. imiona i nazwiska członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej Aukcję,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy uczestników Aukcji wraz z ich adresami,
 4. wysokość ceny wywoławczej,
 5. wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot Aukcji,
 6. imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 7. wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
 8. podpisy członków komisji przetargowej i Nabywcy lub uzasadnienie braku podpisu Nabywcy.
 1. Informacja o wynikach Aukcji zostanie przesłana drogą elektroniczną lub pisemną wszystkim uczestnikom aukcji oraz będzie zamieszczona na stronie internetowej www.teatr-polski.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 3, nastąpi bezpośrednio po udzieleniu przybicia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia Aukcji bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków Aukcji bez podania przyczyn.
 4. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium, Nabywca uiści w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, przelewem na konto Sprzedającego podane w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.
 5. Wydanie Nabywcy przedmiotu Aukcji nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia..
 6. Spory mogące powstać w związku z organizacją Aukcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 7. W przypadku pytań dotyczących regulaminu, Aukcji oraz stanu przedmiotu Aukcji należy kontaktować się z p. Andrzejem Szwaczykiem 509 104 514.
 8. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) Teatr oświadcza, że:
 1. administratorem danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10,61-737 Poznań;
 2. we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących praw należy kontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail rodo@teatr-polski.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w celu przeprowadzenia aukcji, a także zawarcia i wykonania niniejszej umowy, w celu realizacji kontroli wewnętrznej, umożliwienia ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw Teatru związanych z przeprowadzeniem aukcji i wykonywaniem umowy;
 4. dane osobowe będą przetwarzane do czasu wydania nabywcy przedmiotu aukcji, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją aukcji oraz z tytułu zawartej umowy, przy czym dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych;
 5. dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom współpracującym z Teatrem w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,
  2. upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
 7. na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.
 8. uczestnikom aukcji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. uczestnikom aukcji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w aukcji zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w aukcji.

 

Teatr Polski – regulamin aukcji – 17.06.2019