18.06.2020

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach Teatru Polskiego w Poznaniu

TEATR POLSKI W POZNANIU - ZDJĘCIE NA TLE BŁĘKITNEGO NIEBA. FASADA, TARAS Z PELARGONIAMI I FRONTON Z NAPISEM NARÓD SOBIE

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy szczegółowe warunki uczestnictwa w spektaklach i wydarzeniach teatralnych organizowanych przez Teatr Polski w Poznaniu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Zaznaczamy, że zakupując bilety na wydarzenia organizowane przez Teatr, akceptują Państwo poniższy regulamin.

Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniach będzie wypełnienie Oświadczenia, które dostępne będzie w kasie Teatru, na stronie www oraz przed każdym wydarzeniem.

 

 

 


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W SPEKTAKLACH I WYDARZENIACH TEATRALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR POLSKI W POZNANIU
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

 

§ 1

 

1. Niniejszy regulamin zawiera zasady uczestniczenia w spektaklach i wydarzeniach teatralnych organizowanych przez Teatr Polski w Poznaniu.
2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych
i rozrywkowych, w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

§ 2

1. Regulamin jest dostępny w Biurze Obsługi Widzów, w kasie biletowej oraz na stronie internetowej teatru www.teatr-polski.pl
2. Przed zakupem biletu należy zapoznać się z regulaminem.
3. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do respektowania postanowień regulaminu.
4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w spektaklach i wydarzeniach naszego Teatru niezależnie od tego, czy nabyły bilet osobiście, czy za pośrednictwem osób trzecich.

§ 3

1. Przed wejściem na spektakl lub wydarzenie teatralne widzowie będą proszeni o złożenie pisemnego oświadczenia, że według ich wiedzy w danym momencie, nie są zakażeni wirusem Sars-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Oświadczenie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Oświadczenie będzie wydawane w momencie zakupu biletu w kasie teatru oraz udostępnione do pobrania na naszej stronie internetowej www.teatr-polski.pl
4. Osoby odmawiające złożenia oświadczenia nie będą mogły wejść na teren teatru i wziąć udziału
w spektaklu lub innym wydarzeniu teatralnym; w takim przypadku kwota za bilet nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w związku z udziałem
w spektaklu, czy wydarzeniu teatralnym, Państwa dane zawarte w oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym, co usprawni działanie tych służb
w zakreśleniu kręgu potencjalnie zagrożonych zakażeniem.
6. Wypełnione oświadczenie będzie przechowywane przez teatr przez 2 tygodnie od dnia spektaklu lub wydarzenia teatralnego. Po tym okresie zostanie komisyjnie zniszczone przez zespół pracowników Biura Obsługi Widzów.

§ 4

 

1. Każdy widz zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w teatrze należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, również podczas trwania spektaklu, czy wydarzenia teatralnego.
3. Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje do chwili opuszczenia przestrzeni teatru.
4. Osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy i ust z powodu stanu zdrowia będą zobowiązane do przyjścia na spektakl, czy wydarzenie teatralne z osobą towarzyszącą, która dopełni za nich tego obowiązku.
5. Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.
6. Podczas spektaklu lub wydarzenia teatralnego nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów.
7. W teatrze nie będzie możliwości skorzystania z szatni. Widzowie proszeni są o zabieranie ze sobą odzieży zewnętrznej na spektakl lub wydarzenie.
8. Przy wejściu do teatru należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się bezpośrednio przy drzwiach.
9. Miejsca dezynfekcji są opisane jako „punkt dezynfekcji”.
10. Zalecamy dokładne i częste mycie rąk.
11. Po skorzystaniu z toalety, widz zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną w toalecie.
12. Przy kasie biletowej może znajdować się 1 osoba w odstępie 1,5 metra od lady kasjera. Należy zatrzymać się przed wyznaczoną strefą bezpieczeństwa.
13. Zaleca się ograniczenie dotykania powierzchni wspólnych.
14. Na terenie teatru umieszczono instrukcje sanitarne, widzowie proszeni są o zapoznanie się
z materiałami informacyjnymi.
15. Przy wyjściu z teatru znajduje się pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe opisany „maseczki i rękawiczki jednorazowe”.
16. W przypadku złego samopoczucia widz proszony jest o poinformowanie o tym obsługi widowni.
17. W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (Sanepid) lub skontaktować się z bezpłatną infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia telefon 800 190 590 w celu otrzymania dalszych wytycznych.
18. Telefon do Sanepidu 61 85 44 800, czynny w dni robocze w godzinach od 7.25 do 15.00 oraz telefon alarmowy 609 794 670, 61 656 80 50, czynny w soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy.

§ 5

1. Procedura wejścia widzów na teren teatru będzie rozpoczynana 45 minut przed planowanym rozpoczęciem spektaklu, czy wydarzenia i będzie kończona 5 minut przez jego rozpoczęciem.
2. Podczas poruszania się po teatrze należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m. W trakcie wejścia i wyjścia z teatru lub oczekiwania w kolejce przed budynkiem również należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości 2 metrów od osoby stojącej przed nami.
3. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren teatru, a cena za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 6

1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc.
2. Widz ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni ustalonych przez Teatr.
3. Rzędy na widowni będą zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
4. Widzowie proszeni są o zajmowanie miejsc na widowni wyznaczonych przez obsługę.
5. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
a) uczestniczy w spektaklu, czy wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
c) jest osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
6. Publiczność usytuowana będzie w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów w przypadku występów wokalnych min. 6 metrów.
7. Po zakończeniu spektaklu czy wydarzenia widzowie będą opuszczać widownię rzędami w celu uniknięcia grupowania się. Najpierw rzędy początkowe. Pracownicy obsługi widowni pokierują widzów do wyjść.
8. Podczas wchodzenia na teren teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z teatru, należy przestrzegać wytycznych personelu teatru.
9. Personel teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w spektaklu, czy wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku cena za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 7

1. Osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu oraz nie stosujące się do zaleceń obsługi,
w szczególności związanych z obowiązującymi zasadami porządkowymi i logistycznymi, mogą zostać poproszone o opuszczenie przestrzeni teatru.
2. W szczególności – podczas spektaklu, czy wydarzenia teatralnego – widz nierespektujący nakazu zakrywania ust i nosa będzie proszony o opuszczeni widowni przez obsługę.
3. Spektakl może zostać przerwany, jeśli widzowie nie będą przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa.
4. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, pracownicy obsługi widowni lub porządkowi, mogą odmówić wstępu na teren teatru osobom z wyraźnymi oznakami infekcji, takimi jak: uporczywy kaszel, widoczne złe samopoczucie, trudności w oddychaniu lub osobom niestosującym się do zaleceń sanitarnych i mogących stanowić zagrożenie.
5. W powyższych przypadkach cena za bilet nie podlega zwrotowi.

§ 8

1. Widzowie są proszeni o dokonywanie, w miarę możliwości, płatności i wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

§ 9

1. Zasady uczestnictwa i przebywania na terenie teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane za pośrednictwem social mediów i naszej stronie internetowej.
3. Regulamin obowiązuje od 17 czerwca 2020 r.

 

 

 

Do zobaczenia!