27.07.2022

Akustyk/Akustyczka – obsługa multimediów // Звукорежисер – мультимедійний супровід

Akustyk/Akustyczka – obsługa multimediów
Miejsce pracy: Teatr Polski w Poznaniu
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Opis stanowiska pracy:

1. Realizacja dźwięku oraz realizacja techniczna w zakresie akustyki: prób, spektakli, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz wydarzeń towarzyszących w siedzibie oraz poza siedzibą teatru.
2. Dbanie o stan techniczny sprzętu dźwiękowego znajdującego się na wyposażeniu teatru.
3. Praca w równoważnym i przerywanym systemie czasu pracy również w weekendy i wieczorami.

 

Wymagania:

1. Wykształcenie kierunkowe bądź doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
2. Znajomość języka polskiego i języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w szczególności w zakresie języka branżowego i obsługi angielskojęzycznego oprogramowania.
3. Znajomość technik omikrofonowania, nagłaśniania pomieszczeń, obsługi systemów PA z wykorzystaniem mikserów cyfrowych, oprogramowania DAW w środowisku Windows i macOS.
4. Dyspozycyjność oraz gotowość do wyjazdów służbowych.
5. Dobra organizacja pracy, samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu.
6. Uprawnienia SEP do 1 KW.
7. Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.
8. Mile widziana znajomość mikserów cyfrowych Soundcraft oraz oprogramowania Ableton.
9. Mile widziana znajomość systemów AV opartych na rozwiązaniach Dataton Watchout oraz Resolume.
10. Mile widziane doświadczenie w obsłudze sceny.
Oferujemy:
1. Stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę w instytucji kultury o rozpoznawalnej marce😊.
2. Pakiet socjalny.
3. Wynagrodzenie: pensja zasadnicza w przedziale 3600 zł – 3900 zł brutto, dodatkowe wynagrodzenie za obsługę spektakli zgodnie z regulaminem wynagradzania oraz dodatek stażowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim lub języku angielskim do dnia 19.08.2022 r. na adres e-mail: praca@teatr-polski.pl lub złożenie dokumentów osobiście w sekretariacie Teatru w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko akustyk/akustyczka-obsługa multimediów”.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu ul. 27 Grudnia 8/10 w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy: akustyk/akustyczka – obsługa multimediów. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

 

 


 

Звукорежисер – мультимедійний супровід
Місце роботи: Польський Tеатр у Познані
Режим роботи: повний робочий час

Опис роботи:

1. Звукопродукція та технічна реалізація в області акустики: репетиції, вистави, культурно-просвітницькі заходи, а також супутні заходи в приміщенні та поза приміщенням театру.
2. Піклування про технічний стан звукового обладнання театру.
3. Робота в еквівалентній системі робочого часу та робота в системі перерваного робочого часу також у вихідні та ввечері.

Вимоги:
1. Професійна освіта або досвід роботи на аналогічній посаді.
2. Знання польської мови та англійської мови на комунікативному рівні, зокрема в галузі промислової мови та використання англомовного програмного забезпечення.
3. Знання мікрофонних прийомів, озвучування кімнат, роботи систем PA з використанням цифрових мікшерів, програмного забезпечення DAW в середовищі Windows і macOS.
4. Наявність та готовність до відряджень.
5. Наявність та готовність до відряджень. Гарна організація роботи, самостійність та вміння працювати в умовах дефіциту часу.
6. Дозволи SEP для 1 KW.
7. Можливість роботи на висоті більше 3 метрів.
8. Вітається знання цифрових мікшерів Soundcraft і програмного забезпечення Ableton.
9. Вітається знання систем AV на основі рішень Dataton Watchout і Resolume.
10. Вітається досвід роботи зі сценою.
Ми пропонуємо:
1. Cтабільну роботу за трудовим договором в закладі культури з впізнаваним брендо 😊.
2. Соціальний пакет.
3. Винагорода: основна заробітна плата в діапазоні 3600 злотих – 3900 злотих брутто, додаткова винагорода за обслуговування виступів згідно з положеннями про оплату праці та допомога на стажування згідно з Законом про організацію та проведення культурної діяльності.
4. Дружня робоча атмосфера.

Зацікавлені надсилайте своє резюме польською або англійською мовамидо 19 серпня 2022 року на електронну адресу: praca@teatr-polski.pl або подайте документи особисто в офісі Театру в закритому конверті з анотацією «набір на посаду Звукорежисер – мультимедійний супровід».

Зверніть увагу, що ми зв’яжемося лише з обраними кандидатами.

Будь ласка, додайте до свого резюме такий пункт: «Я даю згоду на обробку моїх персональних даних Польським Tеатром у Познані з місцем розташування в Познані, вул. 27 8/10 грудня в порядку набору на роботу: Звукорежисер – мультимедійний супровід. Мене поінформували про мої права, зокрема про те, що моя згода може бути відкликана в будь-який час».

 

 

 

 

 


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata/Kandydatki
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, NIP: 7781003125.
2. Mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail: rodo@teatr-polski.pl lub pisząc na adres Administratora.
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
2. inne dane osobowe w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
3. dane osobowe szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnej zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą hostingową, informatyczną.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo sprostowania danych osobowych,
3. prawo do usunięcia danych osobowych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy lub innych przepisów jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Jeżeli przekazują Państwo dane szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczne jest zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: akustyk/akustyczka-obsługa multimediów”.