Teatr Polski w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.teatr-polski.pl/

Data publikacji: 2016-09-01

Data aktualizacji: 2023-01-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych;
 • część fotografii nie posiada opisów alternatywnych dla osób niewidzących;
 • slajdery: główny i partnerzy zatrzymują się po kliknięciu na pasek,
 • niektóre elementy gorzej współpracują z mobilnymi elementami.

Data sporządzenia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kamińśka katarzyna.kaminska@teatr-polski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 10 25 350

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Architektura

BUDYNEK GŁÓWNY

 • oznakowane miejsce postojowe znajduje się przy ul. 27 Grudnia;
 • wejście do budynku głównego: platforma przyschodowa znajdująca się przy bocznym wejściu;
 • przy wejściu głównym (obok schodów) znajduje się dzwonek, przywołujący obsługę;
 • dojście do budynku głównego ma szerokość min. 1,5 m.
 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną;
 • schody wyposażone są w poręcze;
 • poręcze przy schodach, przed  ich początkiem i na końcu są przedłużone o 30cm;
 • drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m;
 • w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego;

DUŻA SCENA

 • stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, schodów mają właściwości antypoślizgowe;
 • meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza;
 • pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi;
 • klamki można  obsługiwać jedna ręką,  nie wymagają mocnego ściskania i chwytania;
 • dywany, wykładziny podłogowe są na  stałe przymocowane do podłoża;
 • oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;
 • schody wyposażone są w poręcze;
 • na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami jak i windą;
 • informacje (umieszczone na panelach elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i bezszeryfowa czcionka);
 • istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów;
 • przy wejściu na widownię zbyt wysoki próg, uniemożliwiający osobie z niepełnosprawnościami swobodne wejście/wjazd na widownię;
 • szatnia spełnia kryteria dostępności;
 • toaleta – niedostępna dla osób na wózkach – drzwi przeszklone, co powoduje niebezpieczeństwo dla osób słabowidzących, włącznik światła za wysoko, kosze otwierane nogą (nieprzydatne dla osób na wózkach). Lustro na odpowiedniej wysokości.

MALARNIA

 • korytarze mają szerokość min. 1,2 m (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na maksymalnej długości 0,5 m;
 • w ramach jednej kondygnacji budynku brak zmian poziomów (szczególnie pojedynczych stopni);
 • minimalna szerokość biegu schodów to 1,2 m
 • schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż  0,5 m wyposażone są w poręcze
 • schody wyposażone są w poręcze
 • stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, schodów mają właściwości antypoślizgowe
 • meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (1,2 m)
 • pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi
 • drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy
 • klamki można  obsługiwać jedna ręką,  nie wymagają mocnego ściskania i chwytania;
 • drzwi w budynkach nie mają  progów;
 • dywany, wykładziny podłogowe są na  stałe przymocowane do podłoża;
 • brzeg elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m  (np. gabloty), nie znajdują się dalej niż 10 cm od płaszczyzny ściany;
 • oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię
 • na sprawdzanej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • toaleta posiada powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz 0,9 m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej;
 • toaleta wyposażona jest w baterię umywalkową automatyczną lub z przedłużonym uchwytem.

PIWNICA POD SCENĄ

 • minimalna szerokość biegu schodów to 1,2 m;
 • schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż  0,5 m wyposażone są w poręcze;
 • drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy;
 • klamki można  obsługiwać jedna ręką,  nie wymagają mocnego ściskania i chwytania;
 • stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, schodów mają właściwości antypoślizgowe;
 • meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza (1,2 m);
 • toaleta – niedostępna dla osób na wózkach.