Poniższy dokument jest w trakcie uchwalania.

 

Załącznik do Kodeksu etyki Teatru Polskiego 1875 w Poznaniu regulujący działania artystyczne prowadzone w Teatrze

Na podstawie dokumentu Kodeksu etyki Katedry Teatru i Dramatu na wydziale polonistyki UJ

Załącznik regulujący działania artystyczne do Kodeks etyki Teatru Polskiego od 1875 w Poznaniu, jest znany i respektowany zarówno przez realizatorów, reżyserów, jak i inne osoby zaangażowane w proces twórczy, działania artystyczne i inne, realizowane w ramach Teatru:

• dąży do zapewnienia najwyższych standardów pracy twórczej i rozwoju artystycznego,
• realizuje wyrażone w statucie Teatru zasady oraz wartości, w tym w szczególności idee tolerancji, poszanowania praw i godności człowieka.

Powstał z inicjatywy i z udziałem zespołu aktorskiego i jest wyrazem potrzeb członków i członkiń wspólnoty teatralnej.

Potrzeba realizacji działań artystycznych jest statutowym założeniem działania Teatru.. Proces artystyczny, będący również procesem twórczym i rozwojowym, jest często procesem wymagającym nie tylko zaangażowania intelektualnego, jak również fizycznego i emocjonalnego. Jest niejednokrotnie bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich osób biorących w nim udział. Dlatego też załącznik regulujący działania artystyczne ma pomóc zagwarantować wolność artystyczną (w tym kreatywność) oraz swobodę ekspresji, w pełnej wzajemnego szacunku atmosferze, wolnej od jakichkolwiek form dyskryminacji.

 

§ Wstęp

 1. Celem Załącznika do Kodeksu Etyki regulującego działania artystyczne w Teatru Polskiego 1875 w Poznaniu (Teatru) jest uszczegółowienie regulacji zawartych w przepisach Kodeksu etyki pracowników Teatru Polskiego 1875 w Poznaniu oraz Statutu Teatru Polskiego 1875 w Poznaniu.
 2. Załącznik regulujący działania artystyczne określa podstawowe wartości, prawa, obowiązki i wolności osób stanowiących zespół teatru oraz osób współpracujących z Teatrem w procesie twórczym.
 3. Każdy pracownik Teatru powinien służyć podstawowej misji Teatru, jaką jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Poznania w dziedzinie teatru i spokrewnionych z nimi dyscyplin sztuki (Statut Teatru Polskiego 1875 z 19.10.1999 roku, rozdz. 2, paragraf 3, ustęp 1).
 4. Załącznik jest dostosowany do specyfiki działań artystycznych prowadzonych
  w Teatrze i przez Teatr.
 5. Załącznik regulujący działania artystyczne ma zastosowanie podczas wszystkich działań artystycznych realizowanych w Teatrze i poza jego siedzibą. Przy realizacji programów artystycznych należących do Teatru lub realizowanych w kooperacji, lub koprodukcji z Teatrem (w zgodzie z należnymi umowami).
 6. Załącznik regulujący działania artystyczne przeciwdziała dyskryminacji i zapewnia równe traktowanie wszystkich członków wspólnoty Teatru.
 7. Osoby uczestniczące w działaniach artystycznych realizowanych przez Teatr zapoznają się z Załącznikiem regulującym działania artystyczne przed rozpoczęciem współpracy, a najpóźniej przed pierwszą próbą.
 8. Ilekroć w Załączniku regulującym działania artystyczne jest mowa o osobach uczestniczących w działaniach artystycznych, należy przez to rozumieć: wszystkie osoby, które zostały uprawnione/zaangażowane w działania twórcze.
 9. Ilekroć w Załączniku regulującym działania artystyczne jest mowa o działaniach artystycznych, należy przez to rozumieć: wszystkie działania artystyczne i warsztaty realizowane przez pracowników Teatru lub w kooperacji z nimi.
 10. Treść Załącznika regulującego działania artystyczne jest opublikowana na stronie internetowej Teatru.