24.02.2020

Konkurs Modjeska calling – PRZENIESIONY

MODJESKA CALLING

KONKURS DLA AKTOREK I AKTORÓW NA INTERPRETACJĘ
MONOLOGÓW SZEKSPIROWSKICH HELENY MODRZEJEWSKIEJ

Dla upamiętnienia Heleny Modrzejewskiej, aktorki światowej sławy, której talent i ofiarność zaznaczyły się istotnie w dziejach Teatru Polskiego w Poznaniu.

 

Uwaga! Ze względu na obecną sytuację związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania koronawirusa, konkurs został PRZENIESIONY! Nowy termin ogłoszony zostanie w najbliższej przyszłości.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1

Organizatorem Konkursu jest Teatr Polski w Poznaniu.

 • 2

Konkurs adresowany jest do aktorek i aktorów zawodowych, studentek i studentów, absolwentek i absolwentów publicznych oraz niepublicznych szkół teatralnych oraz osób bez udokumentowanego wykształcenia aktorskiego, ale posiadających minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie teatralne (co najmniej 5 zagranych ról).

 • 3

Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest nadesłanie do dnia 17 marca 2020 r. na adres modjeska@teatr-polski.pl trzech plików w formacie doc lub pdf: wypełnionego formularza zgłoszeniowego, odręcznie podpisanej i zeskanowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (oba dokumenty do pobrania na stronie www.teatr-polski.pl) oraz jednej fotografii portretowej podpisanej imieniem i nazwiskiem.

 • 4

Monologi, których treść przesyłają Państwo w formularzu, muszą zostać wybrane spośród ról kreowanych przez Helenę Modrzejewską (zarówno aktorki jak i aktorzy wykonują role kobiece). Lista ról znajduje się na stronie internetowej Teatru Polskiego w Poznaniu, w zakładce Aktualności.

 • 5

Komisja powołana przez dyrekcję Teatru Polskiego w Poznaniu zdecyduje o zakwalifikowaniu kandydatek i kandydatów do dnia 23 marca 2020 r. Każda z zakwalifikowanych osób otrzyma, na podany w zgłoszeniu adres mailowy, informację o przyjęciu zgłoszenia oraz harmonogram przesłuchań.

 • 6

Organizator zastrzega sobie prawo do konsultacji z kandydatkami i kandydatami przed ostatecznym zakwalifikowaniem ich do Konkursu.

 • 7

Przesłuchania zakwalifikowanych osób odbędą się w Teatrze Polskim w Poznaniu dnia 6 kwietnia 2020 r.

 • 8

W przypadku rezygnacji z udziału w przesłuchaniach, każda z zakwalifikowanych osób ma obowiązek poinformować o niej Organizatora do dnia 2 kwietnia 2020 r.

 • 10

Lista 6-10 osób zakwalifikowanych do finału Konkursu zostanie ogłoszona po przesłuchaniach 2 kwietnia 2020 r.

 • 11

Oceny wystąpień dokona Jury powołane przez dyrekcję Teatru Polskiego w Poznaniu.

 • 12

Osoby zakwalifikowane do finału Konkursu ponownie zaprezentują swoje monologi dnia 7 kwietnia 2020 r.

 • 13

Osoby zakwalifikowane do finału Konkursu zobowiązane są do uczestniczenia w próbie pokazu finałowego, która odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. o g. 11.00.

 • 14

Osobom zakwalifikowanym do finału Konkursu Organizator zapewnia 2 noclegi – 6/7 i 7/8 kwietnia 2020 r.

 • 15

Jury przyzna jedną nagrodę główną w wysokości 10 000 zł brutto.

 • 16

Jury może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień.

 • 17

Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 

 

Materiały do pobrania: 

 

 


 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Polski z siedzibą w Poznaniu, 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury UM Poznania pod numerem RIK– XI, NIP: 7781003125.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących praw należy kontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail rodo@teatr-polski.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu dla aktorek i aktorów na interpretację monologów Heleny Modrzejewskiej Modjeska Calling, w tym opublikowania informacji o wynikach konkursu i laureatach, Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie Państwa zgoda, czyli art. 6 ust.1 lit. a RODO.
Ponadto dane laureatów będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. księgowych, podatkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w uzasadnionych przypadkach zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiadają Państwo:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże niektóre dane, które Administrator jest zobowiązany przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zostaną usunięte.
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny wzięcia udziału w Konkursie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego. Podanie danych osobowych przez laureata jest konieczne do zawarcia umowy i przyznania nagrody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i wypłatę nagrody.