29.04.2022

Nabór tanecznych projektów warsztatowych do programu Roztańczone Rodziny

Nabór tanecznych projektów warsztatowych do tegorocznej edycji Roztańczone Rodziny! Zapraszamy osoby z doświadczeniem uchodźczym do współpracy przy projekcie edukacyjnym.

We wrześniu rusza 12. edycja pionierskiego na skalę Polski program z obszaru tańca eksperymentalnego dla dzieci i rodzin – Roztańczone Rodziny.

Do jego współtworzenia chcemy zaprosić zagraniczne artystki/artystów, edukatorki/edukatorów i tancerki/tancerzy, w tym także osoby z doświadczeniem uchodźczym, przebywające obecnie w Poznaniu. Szukamy osób, które mają pomysł na poprowadzenie rodzinnych warsztatów tanecznych według autorskiego scenariusza, oraz na kilkuminutowy, edukacyjny materiał filmowy, który może być inspirowany scenariuszem warsztatów. Zależy nam na tym, żeby propozycje były zbudowane na idei podmiotowego traktowania i czynnego udziału zarówno dzieci jak i ich bliskich dorosłych. Szukamy propozycji szczególnie z zakresu praktyk somatycznych i improwizacji ruchowej oraz innych pomysłów warsztatowych adresowanych do rodzin z dziećmi w różnym wieku, choć nie starszych niż 12 lat. Planujemy wybór wydarzeń, które będą sprzyjały integracji rodzin różnych narodowości, a w razie potrzeby zaproponujemy współpracę z tłumaczem/tłumaczką.

Wybrane warsztaty odbędą się podczas programu Roztańczone Rodziny w Teatrze Polskim w Poznaniu, w przestrzeni Foyer (https://teatr-polski.pl/sceny/foyer-i-pietra/).

Zaproszonym artystkom/artystom w trakcie przygotowań i po przeprowadzeniu warsztatów, proponujemy możliwość skorzystania z pomocy i informacji zwrotnej opiekunki merytorycznej programu – Hanny Bylki-Kaneckiej.

Organizatorami naboru są Fundacja Performat i Teatr Polski w Poznaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką programu poprzez:

Informacje praktyczne:

TERMINY

nabór zgłoszeń: od 30 kwietnia do 22 maja 2022 roku

ogłoszenie wyników: 6 czerwca 2022 roku

realizacja: jedna z niedziel w terminie pomiędzy 18 września a 30 listopada 2022 roku, w ramach którego odbędzie się tegoroczna edycja Roztańczonych Rodzin.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie, które proponujemy za poprowadzenie jednych, autorskich, maksymalnie dwugodzinnych warsztatów oraz nagranie (w tym samym dniu) kilkuminutowego edukacyjnego materiału filmowego do Media-Biblio-teki to 1000 zł brutto.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i wysłać formularz do końca dnia 22 maja 2022 roku. Formularz można wypełnić w języku polskim lub angielskim. W razie pytań związanych z zasadami uczestnictwa w open callu prosimy pisać na adres e-mail: info@roztanczonerodziny.pl. O wynikach naboru poinformujemy wszystkie zgłaszające się osoby droga mailową, 6 czerwca 2022 roku. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Formularz

___________________

OPEN CALL for dance workshop projects in this year’s Dancing Families! We invite artists with refugee experience to cooperate in an educational project.

September marks the beginning of the 12th edition of a pioneering Polish experimental dance program for children and families – Dancing Families.

We would like to invite foreign artists, educators and dancers, including people with refugee experience currently living in Poznań, to co-create the programme. We are looking for people who have an idea for leading a family dance/ movement workshop according to an original script and for a few minutes of educational film material (that can be inspired by the workshop script). We seek for proposals based on the idea of subjective treatment and active participation of both children and their close adults. We are looking for proposals especially in the field of somatic practices and movement improvisation and other workshop ideas addressed to families with children of different ages, though not older than 12 years. We plan to select events that will foster the integration of families of different nationalities, and we will offer to work with an interpreter/translator if necessary.

Selected workshops will take place during the Roztańczone Rodziny (Dancing Families) program at Teatr Polski in Poznan, in the Foyer space (https://teatr-polski.pl/sceny/foyer-i-pietra/).

During and after the workshops the invited artists will have the opportunity to receive support and feedback from the program’s supervisor – Hanna Bylka-Kanecka.

The organizers of the open call are Performat Foundation and Teatr Polski in Poznań.

We encourage you to learn more about the program through:

Practical information:

DEADLINES

Call for applications: 30 April – 22 May 2022

announcement of results: June 6, 2022

execution: one of the Sundays between September 18 and November 30, 2022, within which this year’s edition of Dancing Families will take place.

REMUNERATION

The fee we propose for conducting one, original, maximum two-hour workshop and recording (on the same day) several minutes of educational footage for Media-Bibliotheque is 1000 PLN gross.

HOW TO APPLY?

In order to participate in the call, you must fill out and send the form by the end of May 22, 2022. The form can be filled out in Polish or English. If you have any questions about the rules of participation in the open call, please write to the following e-mail address: info@roztanczonerodziny.pl. We will inform all applicants about the results via e-mail on June 6, 2022. We look forward to your applications!

Form

___________________

Оголошується набір проєктів танцювальних майстерень для цьогорічного видання програми: «Roztańczone Rodziny / Танцювальні Родини»! Запрошуємо людей із досвідом біженців до співпраці над освітнім проєктом.

У вересні стартує 12-а програма польської експериментальної танцювальної програми для дітей та сімей — «Roztańczone Rodziny / Танцювальні Родини».

Ми хочемо запросити іноземних художників, педагогів та танцюристів до спільного його створення, у тому числі людей і досвідом біженців, які зараз перебувають у Познані. Шукаємо людей, які мають ідею проведення сімейних танцювальних майстер-класів за оригінальним сценарієм, а також, на кілька хвилин навчальний фільм-матеріал, який, може бути натхненний сценарієм воркшопу. Ми шукаємо пропозиції, зокрема, у сфері соматичних практик та імпровізації рухів, а також інші ідеї семінарів для сімей із дітьми різного віку, але не старше 12 років. Плануємо добірку заходів, які сприятимуть інтеграції сімей різних національностей, а в разі потреби запропонуємо співпрацю з перекладачем.

Відібрані майстер-класи відбудуться під час програми «Roztańczone Rodziny / Танцювальні Родини» в Польському Театрі y Познані (https://teatr-polski.pl/sceny/foyer-i-pietra/).

Під час підготовки та після проведення танцювальних майстер-класів ми надаємо можливість скористатися допомогою та відгуками керівника програми — Ганни Бильки-Канецької.

Організаторами набору є Fundacja Performat та Teatr Polski w Poznaniu.

Ми рекомендуємо вам ознайомитися з характеристиками програми через:

Практична інформація:

ТЕРМІНИ
прийом заявок: з 30 квітня до 22 травня 2022 року

оголошення результатів: 6 червня 2022

реалізація проєкту: одна з неділь з 18 вересня до 30 листопада 2022 року, у рамках якої відбудеться цьогорічний випуск програма «Roztańczone Rodziny / Танцювальні Родини».

ВИНАГОРОДА
Винагорода, яку ми пропонуємо за проведення одного оригінального, максимум двогодинного семінару та запису (у той же день) кількох хвилин навчального фільму для Медіа Бібліотеки, становить 1000 злотих брутто.

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ?
Для участі в процесі набору необхідно заповнити та надіслати форму до 22 травня 2022 року. Форму можна заповнити польською або англійською мовами. Якщо у Вас виникли запитання щодо правил участі у відкритому конкурсі, пишіть на електронну адресу: info@roztanczonerodziny.pl. Про результати набору ми повідомимо всіх претендентів електронною поштою 6 червня 2022 року. Чекаємо на ваші заявки!

форму