Kontakt: przetarg@teatr-polski.pl 

 

Poznań, dnia 14 października 2022 r.

Wyniki zapytania ofertowego nr 05/DT/2022

 


Poznań, dnia 7 października 2022 r.

Zapytanie ofertowe 05/DT/2022


Poznań, dnia 14 września 2022

 

Zapytanie ofertowe 04/DT/2022

 


 

Poznań, dnia 27 czerwca 2022 r.

Wyniki zapytania ofertowego nr 03/DT/2022

 

 


 

 

Poznań, dnia 27 czerwca 2022 r.

Wyniki zapytania ofertowego nr 02/DT/2022

 

 


 

 

Poznań, dnia 20 czerwca 2022 r.

Zapytanie ofertowe 03/DT/2022

 

 


 

 

Poznań, dnia 10 czerwca 2022 r.

Zapytanie ofertowe 02/DT/2022

 

 


 

 

Poznań, dnia 19 maja 2022 r.

Zapytanie ofertowe 01/DT/2022

 


 

 

Poznań, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych nr 1/2022/PZP

 


 

 

Poznań, dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2022

 


 

 

Poznań, dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

„Zapytanie ofertowe 01/DT/2021”.

 


 

Poznań, dnia 2 marca 2020 r.

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2020/PZP na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.

 


 

Poznań, dnia 28 lutego 2020 r.

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2020/PZP na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.

 


Poznań, dnia 20 lutego 2020 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2020/PZP na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.

 


Poznań, dnia  31 stycznia 2020 r.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2020

 

 


 

Poznań, dnia  1 października 2019 r.

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr 2/2012/PZP
„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

 


 

Poznań, dnia  16 września 2019 r.

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr 2/2012/PZP
„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”.

 


Poznań, dnia  6 września 2019 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 6 września 2019 r.

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr 2/2019/PZP na:
„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”.

 

 

 


 

Poznań, dnia 4 września 2019 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU

ul. 27 Grudnia 8/10

61- 767 Poznań

SIWZ opublikowano na stronie internetowej

www.teatr-polski.pl

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia 2 września 2019 r.

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

nr 2/2019/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”.

 

 1. Proszę o udostępnienie projektu konstrukcji. Jest to niezbędne w celu przedstawienia oferty.

Projekt konstrukcji został zamieszczony wraz z dokumentacją na stronie www.teatr-polski.pl.

 1. Czy inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę? Proszę o udostępnienie.

Na zamawiającym — inwestorze spoczywa obowiązek prowadzenia prac budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem. Pozwolenie na budowę nie jest elementem koniecznym dokumentacji przetargowej robót budowlanych, dlatego zamawiający nie ma obowiązku jego udostępniania. Przy przekazaniu placu budowy, kierownik budowy otrzyma stosowne dokumenty umożliwiające mu realizację zadania. Wszystkie warunki nałożone na inwestora znajdują swoje odzwierciedlenie w projekcie. Zamawiający otrzymał pozwolenie na budowę (decyzja nr 832/2017 z dnia 21.04.2017r. wydane przez Prezydenta Miasta Poznania).

 1. Czy inwestycja uzyskała pozwolenie MKZ? Proszę o udostępnienie. Do kiedy jest ważne pozwolenie?

Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana na podstawie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 60/2017 z dnia 23.01.2017 r. Drugie z pytań jest bezprzedmiotowe, gdyż upływ terminu w pozwoleniu konserwatorskim nie wpływa na ważność pozwolenia na budowę.

 

Odpowiedź ogólna do punktów 4-9:

W postępowaniu nr 2/2019/PZP zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe (art. 3 $4 ust. 3 oraz art. 9 $1 ust. 2 i 5 siwz, a także $8 ust. 2 i 3 wzoru umowy).

Obliczenie przez wykonawcę ceny oferty na podstawie przedmiaru następuje wyłącznie w przypadku przyjęcia przez zamawiającego zasady kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej (przede wszystkim projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwzględnienie przedmiaru robót w dokumentacji, służącej do odpisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, za które wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe, ma wyłącznie charakter pomocniczy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentację wykonawczą oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym, wykonawca robót rozliczanych w formie ryczałtowej jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru, jeżeli jest on przez zamawiającego załączany do dokumentacji projektowej, oraz traktowania go w sposób pomocniczy do ww. dokumentów mających pierwszeństwo przy określeniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. W przedmiarze budowlanym pozycja 226 jest opis „Ujednolicenie wymiarów ościeży drzwi i wyprawienie ościeży drzwi i okien” – proszę o określenie prac jakie należy ująć w tej pozycji.

Projekt zakłada wykonanie wszelkich niezbędnych prac w celu przeprowadzenia montażu ujednoliconego modelu drzwi – wg załączonego schematu zestawienia stolarki drzwiowej – możliwe nieznaczne poszerzenie lub zawężenie otworów.

 1. W przedmiarze budowlanym poz. 243 jest opis: „Dostawa i montaż wyposażenia wg zestawienia”. Proszę o udostępnienie zestawienia wyposażenia.

Wyposażenie wg opracowania rysunkowego – Architektura.

 1. W przedmiarze budowlanym poz. 244 jest opis: „Instalacja ppoż wg dokumentacji technicznej”. Proszę o wskazanie wg której dokumentacji należy wycenić tu prace.

Instalacja związana z ochroną ppoż wg opracowania rysunkowego – Architektura (rysunki z indeksem D).

 1. Proszę o potwierdzenie, że udostępniona ekspertyza techniczna została w całości zaprojektowana w projekcie wykonawczym.

Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku administracji TP został wykonany w oparciu o ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż, jednak pragniemy zaznaczyć, że ekspertyza stanowi część dokumentacji projektowej, a jedynie kompletna dokumentacja stanowi podstawę do prowadzenia prac.

 1. W przedmiarze budowlanym poz. 252 jest opis: „Instalacja sanitarna …” Proszę o informację jakie prace należy ująć w tej pozycji? Czy są to prace opisane przedmiarem robót branża instalacyjna.

Należy ująć wszelkie prace zawarte w dokumentacji projektowej – Instalacje sanitarne / Instalacje wentylacji i klimatyzacji.

 1. W przedmiarze budowlanym poz. 253 jest opis: „Instalacja elektryczna …” Proszę o informację jakie prace należy ująć w tej pozycji? Czy są to prace opisane przedmiarem robót instalacje elektryczne.

Należy ująć wszelkie prace zawarte w dokumentacji projektowej – Instalacje elektryczne.

Teatr Polski w Poznaniu

Dyrektor

Marcin Kowalski

 

odpowiedź na pytania siwz – 04.09.2019


 

Poznań, dnia 21 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2019/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 

 


Poznań, dnia 17 maja 2019 r.

„Dostawa sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, informuję, że:

 1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie kwotę: 35 000,00 brutto
 2. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
 • Sound&Light Service Sebastian Bernat;
 • PROAC ART Wojciech Kłociński.

Informacja 86 ust. 5 – sprzęt

Najkorzystniejsza oferta


Poznań, dnia 9 maja 2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2019/PZP na:

„Dostawa sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

Dokumenty do pobrania:


Poznań, dnia 07 maja 2019 r.

Ogłoszenie nowego przetargu ustnego (aukcji) na sprzedaż samochodu dostawczego marki Ford Transit

Dokumenty do pobrania:


Poznań, dnia 30 kwietnia 2019

Wyniki zapytania ofertowego nr 01/DT/2019

Teatr Polski w Poznaniu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/DT/2019 na dostawę Wykładziny dywanowej w ilości 1120 m2, wpłynęło 7 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę na dostawę wykładziny złożyła firma:

Sklep Komfort S.A.

ul. Srebrzyńska 14

91-074 Łódź


 

Poznań, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe 01/DT/2019

Teatr Polski w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy :

 1. Wykładzinę dywanową w ilości 1120 m2.

 

Osoba do kontaktu:

Andrzej Szwaczyk:

 


 

 

Poznań, dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Plan zamówień publicznych za rok 2019


Poznań, dnia 25 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie nowego przetargu ustnego (aukcji) na sprzedaż samochodu dostawczego marki Ford Transit

Dokumenty do pobrania


Poznań, dnia 5 grudnia 2018 r.

Przetarg ustny na sprzedaż samochodu dostawczego marki Ford Transit

Dokumenty do pobrania


Poznań, dnia 28 września 2018 r.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ogłoszenie wyników dotyczących postępowania w sprawie dostawy samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony na potrzeby Teatru Polskiego w Poznaniu.


Poznań, dnia 21 września 2018 r.

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony na potrzeby Teatru Polskiego w Poznaniu.


Poznań, dnia 19 września 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony na potrzeby Teatru Polskiego w Poznaniu.


Poznań, dnia 23 kwietnia 2018 r.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczące zapytanie ofertowe na zakup i dostawę aparatu fotograficznego dla Teatru Polskiego w Poznaniu


Poznań, dnia 13 kwietnia 2018 r.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/DT/2018


Poznań, dnia 12 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę aparatu fotograficznego dla Teatru Polskiego w Poznaniu


Poznań, dnia 29 marca 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/DT/2018

Dotyczące zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Teatr Polski w Poznaniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na roboty budowlane związane z wykonaniem zaleceń przeciwpożarowych w Teatrze Polskim w Poznaniu.

 


Poznań, dnia 26 marca 2018 r.

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


Poznań, dnia 19 marca  2018 r.

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


Poznań, dnia 7 marca  2018 r.

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


Poznań, dnia 26 lutego 2018 r.

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


Poznań, dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

 


Poznań, dnia 9 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/DT/2017

dotyczące zamówienia o szacunkowej wartości

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Teatr Polski w Poznaniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na roboty budowlane związane z wykonaniem wymiany wykładziny w budynku głównym Teatru Polskiego w Poznaniu.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Teatr Polski w Poznaniu

27 Grudnia 8/10

61-737 Poznań

tel.: 61 852 64 95

e-mail: teatr.polski@teatr-polski.pl

NIP 778-10-03-125

REGON 000278882

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z wymianą wykładziny w budynku głównym Teatru Polskiego w Poznaniu. Roboty obejmują:

Remont posadzki we foyer (kuluary oraz klatki schodowe) głównego budynku Teatru Polskiego w Poznaniu, polegający na wymianie wierzchniej warstwy posadzkowej (wykładzina welurowa Vorwerk FORMA w kolorze 101G), zgodnie z ustaleniami oraz wytycznymi Inwestora oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Powierzchnia remontowanej posadzki (łącznie) 380,35 m2

Parter                                –         167,80 m2

I piętro                              –            78,55 m2

II piętro                            –            49,00 m2

Klatka schodowa I        –            43,00 m2

Klatka schodowa II       –            42,00 m2

zgodnie ze szczegółowym projektem, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie wykonane najpóźniej do dnia 26 grudnia 2017 r., przy czym szczegółowy plan prac musi uwzględniać harmonogram pracy Zamawiającego, tj. w szczególności harmonogram prób i spektakli.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł.
 • zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265).

 

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 • dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł;
 • wykaz osób potwierdzający dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265) (załącznik nr 2).

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 100 %

C = Cnx100/Cb

C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena

Cn – cena najniższa spośród badanych ofert

Cb – cena z badanej oferty

Maksymalna ilość punktów za cenę 100.

 

 1. SPOSÓB I TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 16 listopada 2017 r.  r. do godziny 13.00.

Decyduje data wpływu oferty.

 • bezpośrednio w Teatrze Polskim w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10;
 • pocztą (w przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni od dnia terminu składania ofert

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o złożenie, uzupełnienie, poprawienie lub wyjaśnienie oferty, jeśli uzna, że złożona oferta nie zawiera oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jakość oferowanej usługi lub brak podstaw do wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne lub budzą wątpliwości.
 3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 • jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny.
 1. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony.
 2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 3. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z ważnej przyczyny na każdym etapie.

 

 

 

 


12 września 2017

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017/PZP

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”


6 września 2017

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”


 

18 sierpnia 2017

Przetarg nieograniczony nr 2/2017/PZP Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”.

 


14 sierpnia 2017

Informacja dotycząca zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

11 sierpnia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze oferty 3.2017.PZP

Dotyczące zawiadomienia publicznego prowadzonegow trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP na:

,,Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

 


4 sierpnia 2017

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.

zbiorcze zestawienie ofert 3.2017.PZP


 

1 sierpnia 2017

Odpowiedzi na pytania oraz symulacja nagłośnienia Dużej Sceny

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.

pytania i odpowiedzi 1_1.08

pytania i odpowiedzi 2_1.08

Symulacja nagłośnienia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Poznaniu


27 lipca 2017

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

na:

„Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.


20 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

W załączeniu – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


20 marca 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownej ocenie ofert oraz o odrzuceniu oferty w ramach części 1 zamówienie.

W załączeniu – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 


16 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w ramach cz. 3

 


15 marca 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


14 marca 2017

Informacja

na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

na

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”


8 marca 2017 

Odpowiedź na pytanie dotyczące ogłoszenia przetarogowego na zamówienie publiczne nr 1/2017/PZP na

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”


6 marca 2017

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP

na:

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”