02.01.2024

Realizator / realizatorka multimediów poszukiwani! Praca w Teatrze Polskim

Do pracy w Teatrze Polskim poszukujemy osoby na stanowisko:

Realizator/realizatorka multimediów

Miejsce pracy: Teatr Polski w Poznaniu

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe bądź doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w szczególności w zakresie języka branżowego i obsługi angielskojęzycznego oprogramowania
 • Znajomość technik przygotowania i realizacji warstwy multimedialnej wydarzeń kulturalnych (konfigurowanie i miksowanie sygnałów wizyjnych z kamer i źródeł zewnętrznych, przygotowanie do odtwarzania sekwencji video i efektów wizualnych, praca z wieloma wyświetlaczami, blending)
 • Dyspozycyjność oraz gotowość do wyjazdów służbowych
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3m
 • Znajomość systemów AV opartych na rozwiązaniach Dataton Watchout oraz Resolume
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze sceny.

Opis stanowiska pracy:

 • Realizacja warstwy multimedialnej oraz realizacja techniczna w zakresie multimediów w trakcie prób, spektakli, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz wydarzeń towarzyszących w siedzibie oraz poza siedzibą teatru.
 • Przeprowadzanie nagrań video na wewnętrzne potrzeby teatru.
 • Dbanie o stan techniczny sprzętu multimedialnego znajdującego się na wyposażeniu teatru.
 • Praca w równoważnym i przerywanym systemie czasu pracy również w weekendy i wieczorami
 • Praca siedząco-stojąca, wymagająca częstego przemieszczania się pomiędzy różnymi przestrzeniami teatru oraz bezpośredniego komunikowania się z pracownikami
 • Miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Oferujemy

 • Stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę w instytucji kultury o rozpoznawalnej marce.
 • Pakiet socjalny
 • Wynagrodzenie: pensja zasadnicza w kwocie 4655 zł brutto, dodatkowe wynagrodzenie za obsługę spektakli zgodnie z regulaminem wynagradzania oraz dodatek stażowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 15  stycznia 2024 r na adres e-mail: praca@teatr-polski.pl lub złożenie dokumentów osobiście w sekretariacie Teatru w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko realizator/realizatorka multimediów”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu ul. 27 Grudnia 8/10 w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy realizator/realizatorka multimediów. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

 ***

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata/Kandydatki

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, NIP: 7781003125.
 2. Mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail: rodo@teatr-polski.pl lub pisząc na adres Administratora.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 221 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. inne dane osobowe w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu wzięcia udziału
   w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. dane osobowe szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnej zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą hostingową, informatyczną.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy lub innych przepisów jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Jeżeli przekazują Państwo dane szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczne jest zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: „ realizator/realizatorka multimediów”.