09.11.2016

Zagłosuj!

Zachę­camy do gło­so­wa­nia na naj­bar­dziej dostęp­ną dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami miej­ską insty­tu­cję kul­tury w Pozna­niu!

Wystar­czy zazna­czyć wybra­ną insty­tu­cję i zatwier­dzić for­mu­larz. Zwy­cięzcę ple­bi­scytu ogło­simy pod­czas gali wień­czą­cej tego­roczną edy­cję kam­pa­nii „Dostęp­na kul­tura“, któ­ra odbę­dzie się pod koniec roku (ter­min i miej­sce wyda­rze­nia poda­my wkrót­ce).

Gło­so­wać moż­na do 10 grud­nia 2016 roku!

 

Zagło­suj już teraz!

 

http://www.dostepnakultura.pl/zaglosuj/