04.09.2019

Odpowiedzi na pytania do SIWZ – 04.09.2019

TEATR POLSKI W POZNANIU

ul. 27 Grudnia 8/10

61- 767 Poznań

SIWZ opublikowano na stronie internetowej

www.teatr-polski.pl

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia 2 września 2019 r.

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

nr 2/2019/PZP na:

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”.

 

  1. Proszę o udostępnienie projektu konstrukcji. Jest to niezbędne w celu przedstawienia oferty.

Projekt konstrukcji został zamieszczony wraz z dokumentacją na stronie www.teatr-polski.pl.

  1. Czy inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę? Proszę o udostępnienie.

Na zamawiającym — inwestorze spoczywa obowiązek prowadzenia prac budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem. Pozwolenie na budowę nie jest elementem koniecznym dokumentacji przetargowej robót budowlanych, dlatego zamawiający nie ma obowiązku jego udostępniania. Przy przekazaniu placu budowy, kierownik budowy otrzyma stosowne dokumenty umożliwiające mu realizację zadania. Wszystkie warunki nałożone na inwestora znajdują swoje odzwierciedlenie w projekcie. Zamawiający otrzymał pozwolenie na budowę (decyzja nr 832/2017 z dnia 21.04.2017r. wydane przez Prezydenta Miasta Poznania).

  1. Czy inwestycja uzyskała pozwolenie MKZ? Proszę o udostępnienie. Do kiedy jest ważne pozwolenie?

Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana na podstawie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 60/2017 z dnia 23.01.2017 r. Drugie z pytań jest bezprzedmiotowe, gdyż upływ terminu w pozwoleniu konserwatorskim nie wpływa na ważność pozwolenia na budowę.

 

Odpowiedź ogólna do punktów 4-9:

W postępowaniu nr 2/2019/PZP zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe (art. 3 $4 ust. 3 oraz art. 9 $1 ust. 2 i 5 siwz, a także $8 ust. 2 i 3 wzoru umowy).

Obliczenie przez wykonawcę ceny oferty na podstawie przedmiaru następuje wyłącznie w przypadku przyjęcia przez zamawiającego zasady kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej (przede wszystkim projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwzględnienie przedmiaru robót w dokumentacji, służącej do odpisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, za które wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe, ma wyłącznie charakter pomocniczy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentację wykonawczą oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym, wykonawca robót rozliczanych w formie ryczałtowej jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru, jeżeli jest on przez zamawiającego załączany do dokumentacji projektowej, oraz traktowania go w sposób pomocniczy do ww. dokumentów mających pierwszeństwo przy określeniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  1. W przedmiarze budowlanym pozycja 226 jest opis „Ujednolicenie wymiarów ościeży drzwi i wyprawienie ościeży drzwi i okien” – proszę o określenie prac jakie należy ująć w tej pozycji.

Projekt zakłada wykonanie wszelkich niezbędnych prac w celu przeprowadzenia montażu ujednoliconego modelu drzwi – wg załączonego schematu zestawienia stolarki drzwiowej – możliwe nieznaczne poszerzenie lub zawężenie otworów.

  1. W przedmiarze budowlanym poz. 243 jest opis: „Dostawa i montaż wyposażenia wg zestawienia”. Proszę o udostępnienie zestawienia wyposażenia.

Wyposażenie wg opracowania rysunkowego – Architektura.

  1. W przedmiarze budowlanym poz. 244 jest opis: „Instalacja ppoż wg dokumentacji technicznej”. Proszę o wskazanie wg której dokumentacji należy wycenić tu prace.

Instalacja związana z ochroną ppoż wg opracowania rysunkowego – Architektura (rysunki z indeksem D).

  1. Proszę o potwierdzenie, że udostępniona ekspertyza techniczna została w całości zaprojektowana w projekcie wykonawczym.

Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku administracji TP został wykonany w oparciu o ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż, jednak pragniemy zaznaczyć, że ekspertyza stanowi część dokumentacji projektowej, a jedynie kompletna dokumentacja stanowi podstawę do prowadzenia prac.

  1. W przedmiarze budowlanym poz. 252 jest opis: „Instalacja sanitarna …” Proszę o informację jakie prace należy ująć w tej pozycji? Czy są to prace opisane przedmiarem robót branża instalacyjna.

Należy ująć wszelkie prace zawarte w dokumentacji projektowej – Instalacje sanitarne / Instalacje wentylacji i klimatyzacji.

  1. W przedmiarze budowlanym poz. 253 jest opis: „Instalacja elektryczna …” Proszę o informację jakie prace należy ująć w tej pozycji? Czy są to prace opisane przedmiarem robót instalacje elektryczne.

Należy ująć wszelkie prace zawarte w dokumentacji projektowej – Instalacje elektryczne.

Teatr Polski w Poznaniu

Dyrektor

Marcin Kowalski

 

odpowiedź na pytania siwz – 04.09.2019