GRAFIKA XII SPOTKAŃ TEATRALNYCH BLISCY NIEZNAJOMI: UKRAINA. STYLIZOWANA BUDKA STRAŻNICZA W KOLORACH FLAGI POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ (BIAŁO-CZERWONA I NIEBIESKO-ŻÓŁTA). NA CZARNYM TLE BIAŁE NAPISY XII SPOTKANIA TEATRALNE BLISCY NIEZNAJOMI: UKRAINA 10-15 WRZEŚNIA 2019 W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM.

XII Spotkania Teatralne BLISCY NIEZNAJOMI: UKRAINA

10–15 września 2019 r.

Dyrektorka artystyczna festiwalu: Agata Siwiak

Program: Joanna Wichowska, Agata Siwiak

Фестиваль Близькі незнайомі: Україна

Організатор: Театр польський у Познані

10-15 вересня 2019

 Арт директорка фестивалю: Аґата Сівяк

Програма: Йоанна Віховська, Аґата Сівяк

 

W Polsce mieszka i pracuje ponad 1 mln 200 tys. Ukrainek i Ukraińców, co stanowi ponad 3,5% ludności. Wielkopolska zaś jest na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby zatrudnionych obywateli Ukrainy, w regionie jest zarejestrowanych około 11 proc. imigrantów zarobkowych z tego kraju. W samej aglomeracji poznańskiej żyje około 100 tys. obywateli Ukrainy, co oznacza, że co dziesiąty mieszkaniec aglomeracji jest Ukraińcem. Po raz pierwszy od czasów powojennych stajemy się społeczeństwem wielokulturowym. Dlatego też Festiwal Bliscy Nieznajomi – w ostatnich latach prezentujący polski teatr i sztukę – zmienia formułę: głównymi bohaterami tegorocznej edycji będą Ukrainki i Ukraińcy.

Poznamy różnorodność form teatru naszych sąsiadów, który czerpie zarówno z literatury, jak i z historycznych archiwów, tradycji awangardy początku XX wieku, czarnego kabaretu, choreografii i muzyki nowoczesnej. Spotkamy młodych, bezkompromisowych twórców i twórczynie, w których głosy z uwagą wsłuchuje się publiczność Lwowa, Charkowa, Kijowa. Obejrzymy też spektakle z Warszawy i Rzeszowa, które tematyzują obecność Ukraińców i Ukrainek w Polsce i nasz stosunek do „obcych”.

W gościnnych spektaklach, pokazach filmowych i podczas spotkań z publicznością wybrzmią istotne tematy społeczne, polityczne i kulturowe: kondycja społeczeństwa po wojennej traumie, przemoc, nacjonalizm, patriarchat, korupcja i współczesne niewolnictwo. Będziemy śledzić możliwe wersje pamięci i współczesne relacje obu narodów oraz pytać o możliwe formy emancypacji wobec ciężaru historii i narzuconych norm. Będziemy dyskutować o rzeczywistości na samej Ukrainie i sytuacji mniejszości ukraińskiej w Polsce.

W tej ostatniej kwestii Polacy mają wiele do zrobienia. W czerwcu tego roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa przygotowana przez Związek Ukraińców w Polsce, prezentująca raport z badań pod tytułem „Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu”. Autorzy, badający między innymi mowę nienawiści w Internecie, wskazali na to, że aż 41% wypowiedzi dotyczących Ukraińców miało wydźwięk negatywny, 42% uznali za neutralne, jedynie 17% wypowiedzi miało pozytywne przesłanie. Kilka dni po konferencji w Wielkopolsce doszło do dramatycznej sytuacji – w znajdującej się w pobliżu Nowego Tomyśla stolarni zasłabł Wasyl Czornej. Jego pracodawczyni wywiozła go do oddalonego o 125 kilometrów lasu, gdzie umarł.

Temat niewolniczej pracy wybrzmi w pierwszym prezentowanym na festiwalu spektaklu – Modern Slavery w reżyserii Bartka Frąckowiaka. Zaś ostatnie festiwalowe przedstawienie Lwów nie oddamy w reżyserii Katarzyny Szyngiery będzie próbą przyjrzenia się polsko-ukraińskim relacjom w perspektywie pamięci i historii (które, jak wynika także z wcześniej wspomnianego raportu, stanowią przestrzeń uprzedzeń i nieufności, dodatkowo dziś wzmacnianą przez publiczne wypowiedzi nacjonalistycznych polityków).

Pamięć i historia – jako sfery będące przedmiotem zafałszowań i manipulacji – to tematy, które żywo zajmują również twórców i twórczynie z Ukrainy. Charkowskie Czerwone wesele według idei i dramaturgii Viktorii Myronyuk przywołuje zapomniany potencjał emancypacyjny czasów porewolucyjnych i bada (nieoczywiste) miejsce, jakie zajmuje spuścizna i pamięć komunizmu w dzisiejszej Ukrainie. W lwowskim spektaklu Piękne, piękne, piękne czasy, inspirowanym powieścią Elfriede Jelinek, reżyserka Roza Sarkisian analizuje źródła wojennej i powojennej przemocy, destrukcyjną moc narzucanych odgórnie narodowo-patriotycznych narracji oraz mechanizmy wyparcia i zaprzeczenia, za pomocą których społeczeństwo i jednostka bronią się przed skutkami historycznej, wojennej, rodzinnej traumy.

Dwa kolejne ukraińskie spektakle to mocne kobiece wypowiedzi: niezależna kijowsko-charkowska produkcja Restauracja Ukraina (praca zespołowa, dramaturgia Dmytro Levytskyi) podejmuje temat korupcji jako systemu patriarchalnej władzy i filtruje go przez osobiste doświadczenia dwóch wyśmienitych performerek (Oksana Cherkashyna i Nina Khyzhna). Z kolei Psychosis – spektakl artystek z Charkowa i Lwowa (reżyseria Roza Sarkisian), oparty m.in. na motywach głośnego dramatu Sarah Kane, jest przewrotną grą z wszelkimi stereotypowymi wyobrażeniami na temat kobiet: ich uczuć, ich cielesności oraz ich miejsca w społeczeństwie.

Wszystkie festiwalowe spektakle mówią głośno o tym, o czym zazwyczaj mówić nie wypada. Odsłaniają tajemnice i podważają utarte przekonania. Są gestem oporu wobec różnego rodzaju zmów milczenia. Umożliwiają nam, przynajmniej na czas Festiwalu, opuszczenie grona potulnej, milczącej większości.

*****

У Польщі мешкають і працюють понад 1 200 000 українок і українців, що становить понад 3,5% населення. Великопольське воєводство займає друге місце в Польщі за кількістю працевлаштованих громадян України, в регіоні зареєстровано близько 11 відсотків іммігрантів-заробітчан з цієї країни. В самій лише познанській агломерації мешкає близько 100 тис. громадян України, це означає, що кожен десятий мешканець агломерації є українцем. Вперше, від повоєнного періоду, ми стаємо мультикультурним суспільством. Тому Фестиваль Близькі незнайомі – який в останні роки презентував польський театр і мистецтво – також змінює формулу: головними героями цьогорічної едиції будуть українки і українці.

Ми пізнаємо різноманіття форм театру наших сусідів, який черпає як з літератури, так і з історичних архівів, традиції авангарду початку XX ст., чорного кабаре, сучасної хореографії і музики. Зустрінемо молодих, безкомпромісних митців і мисткинь, до чиїх голосів уважно прислухається публіка Львова, Харкова, Києва. Переглянемо також вистави з Варшави і Жешова, що тематизують присутність українців і українок у Польщі і наше ставлення до “Чужих”.

У запрошених виставах, кінопоказах і під час зустрічей з публікою прозвучать важливі суспільні, політичні й культурні теми: стан суспільства після воєнної травми, насилля, націоналізм, патріархат, корупція і сучасне рабство. Спостерігатимемо можливі версії польсько-української пам’яті, сучасні стосунки обох народів та ставитимемо питання про можливі форми емансипації стосовно тягаря історії і нав’язаних норм. Будемо дискутувати про реальність у самій Україні і становище української меншини у Польщі.

Стосовно останнього у поляків попереду багато роботи. У червні цього року в Бюро речника громадянських прав відбулася пресконференція, яку організувало Об’єднання українців у Польщі, що презентувала звіт із досліджень під назвою “Українська меншина та мігранти з України в Польщі. Аналіз дискурсу”. Автори, які досліджували, серед іншого, мову ворожнечі в інтернеті, зазначили, що аж 41% висловлювань, які стосувалися українців, мали негативну конотацію, 42% визнані нейтральними, і лише 17% висловлювань були позитивними. Через декілька днів після конференції у Великопольському воєводстві сталася драматична подія – у столярні, що розташована поблизу Нового Томишля, захворів Василь Чорней. Його працедавиця вивезла чоловіка до лісу в 125 кілометрах від міста, де він помер.

Тема рабської праці прозвучить у першій перезентованій на фестивалі виставі – Modern Slavery в режисурі Бартоша Фронцков’яка. А остання фестивальна вистава Левів не віддамо у постановці Катажини Шинґєри буде спробою придивитися до польсько-українських стосунків з перспективи пам’яті та історії (які, як випливає також із згаданого вище звіту, становлять простір упереджень і недовіри, що підсилюються сьогодні публічними висловлюваннями політиків-націоналістів).

Пам’ять та історія – як сфери, що є предметом фальсифікацій і маніпуляції – це теми, які турбують також митців і мисткинь з України. Харківське Червоне весілля, за ідеєю і драматургією Вікторії Миронюк, посилається на забутий  емансипаційний потенціал часів революції і досліджує (неочевидне) місце, яке займає спадщина і пам’ять комунізму в сучасній Україні. У львівській виставі Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи, за темами роману Ельфріде Єлінек, режисерка Роза Саркісян аналізує джерела воєнного і повоєнного насилля, деструктивну силу нав’язуваних згори націонал-патріотичних наративів, а також механізми витіснення і заперечення, з допомогою яких суспільство та особистість захищаються від наслідків історичної, воєнної, родинної травми.

Дві наступні українські вистави це сильні жіночі висловлювання: незалежний київсько-харківський проект Ресторан Україна (колективна робота, драматургія: Дмитро Левицький) порушує тему корупції як системи патріархальної влади і фільтрує його через особисті досвіди двох видатних перформерок (Ніна Хижна і Оксана Черкашина). А Психоз вистава мисткинь з Харкова і Львова (режисура Роза Саркісян), за темами гучної п’єси Сари Кейн, є фікційною грою з великими стереотипними уявленнями на тему жінок: їхніх почуттів, тілесності та їхнього місця в суспільстві.

Всі фестивальні вистави голосно говорять про речі, про які зазвичай говорити “не пасує”. Відкривають таємниці і підважують заяложені переконання. Є жестом опору проти різного роду мовчазних змов. Дають нам можливість принаймні на час фестивалю вийти з грона покірної, мовчазної більшості.

 

ZAPROSZONE SPEKTAKLE/ЗАПРОШЕНІ ВИСТАВИ

Biennale Warszawa/Бієнале Варшава

MODERN SLAVERY

 • 10 września, godz.19.00, Duża Scena, Teatr Polski w Poznaniu
 • 10 вересня, 19:00, Велика сцена, Театр польський у Познані 

reżyseria: Bartosz Frąckowiak /режисура: Бартош Фронцков’як

premiera: maj 2018 / прем’єра: травень 2018

czas trwania spektaklu: 120 minut / тривалість вистави: 120 хв.

________________________________________________________________________________

Teatr „Publicyst”/ Театр „Публицист” (Charków)

CZERWONE WESELE / ЧЕРВОНЕ ВЕСІЛЛЯ

 • 11 września, godz. 19.30, Malarnia, Teatr Polski w Poznaniu
 • 11 вересня, 19:30 Malarnia, Театр польський у Познані 

idea i dramaturgia: Viktoriya Myronyuk / ідея та драматургія: Вікторія Миронюк

czas trwania spektaklu: 70 minut / тривалість вистави: 70 хв.

________________________________________________________________________________

Pierwszy Teatr (Lwów) / Перший театр  (Львів)

PIĘKNE, PIĘKNE, PIĘKNE CZASY / ПРЕКРАСНІ, ПРЕКРАСНІ, ПРЕКРАСНІ ЧАСИ

na motywach powieści „Wykluczeni” Elfriede Jelinek /за темами роману “За дверима” Ельфріде Єлінек

 • 12 września, godz. 19.00, Duża Scena, Teatr Polski w Poznaniu
 • 12 вересня, 19:00, Велика сцена, Театр польський у Познані

reżyseria: Roza Sarkisian /режисура: Роза Саркісян

czas trwania spektaklu: 110 minut / тривалість вистави: 110 хв.

________________________________________________________________________________

RESTAURACJA UKRAINA (Kijów, Charków) / РЕСТОРАН УКРАЇНА (Київ/Харків)

 • 13 września, godz. 19.00, Duża Scena, Teatr Polski w Poznaniu
 • 13 вересня, 19:00, Велика сцена, Театр польський у Познані

performerki: Nina Khyzhna, Oksana Cherkashyna / перформерки: Ніна Хижна, Оксана Черкашина

dramaturgia: Dmytro Levytskyi / драматург: Дмитро Левицький

czas trwania spektaklu: 50 minut / тривалість вистави: 50 хв.

________________________________________________________________________________

PSYCHOSIS (Charków, Kijów, Lwów) / ПСИХОЗ (Харків, Київ, Львів)

spektakl oparty na motywach dramatu Sarah Kane oraz wierszy Anne Sexton i Sylvii Plath / за темами п’єси Сари Кейн та віршів Анн Cекстон і Сильвії Плат

 • 14 września, godz. 18.00 i godz. 20.00, Malarnia, Teatr Polski w Poznaniu
 • 14 вересня,  18:00 і 20:30, Malarnia, Театр польський у Познані 

reżyseria: Roza Sarkisian / режисура: Роза Саркісян

czas trwania spektaklu: 70 minut / тривалість вистави: 70 хв.

________________________________________________________________________________

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie / Театр ім. Ванди Сємашкової в Жешові

LWÓW NIE ODDAMY / ЛЕВІВ НЕ ВІДДАМО

 • 15 września, godz. 19.00, Duża Scena Teatru Polskiego w Poznaniu
 • 15 вересня, 19:00, Велика сцена, Театр польський у Познані

reżyseria: Katarzyna Szyngiera / режисура: Катажина Шинґєра

czas trwania spektaklu: 110 minut / тривалість вистави: 120 хв.

________________________________________________________________________________

FILMY DOKUMENTALNE / ДОКУМЕНТАЛЬНЕ КІНО

DONBAS / ДОНБАС

 • 11 września, godz. 17.00, Kino Muza 
 • 11 вересня, 17.00, Kino Muza

Scenariusz i reżyseria: Siergiej Łoźnica / Сценарій і режисура: Сергій Лозниця

Czas trwania: 110 minut / Тривалість: 110 хв.

________________________________________________________________________________

JAZDA OBOWIĄZKOWA / ОБОВ’ЯЗКОВІ ФІГУРИ

 • 12 września, godz. 17.00, Kino Muza
 • 12 вересня, 17.00, Kino Muza

scenariusz i reżyseria: Ewa Kochańska / сценарій і режисура: Ева Коханська

czas trwania: 72 minuty / тривалість: 72 хв.

________________________________________________________________________________

KONCERT

OTWARTA. MUZYKA NA GŁOS I PIANINO / ВІДВЕРТА. МУЗИКА ДЛЯ ГОЛОСУ І ФОРТЕПІАНО

Wokal i pianino: Alexandra Malatskovskaja / вокал і фортепіано: Олександра Малацковська

 • 11 września, godz. 22.00, Malarnia, Teatr Polski w Poznaniu
 • 11 вересня, 22.00, Malarnia, Театр польський у Познані

czas trwania: 60 minut / тривалість: 60 хв.

________________________________________________________________________________

Ceny biletów:

 • 50 PLN (normalny);
 • 30 PLN (ulgowy);
 • 10 PLN (koncert);
 • Karnet festiwalowy 180 PLN.

Вартість квитків:

 • 50 PLN (звичайний);
 • 30 PLN (пільговий);
 • 10 PLN (концерт);
 • фестивальний абонемент 180 PLN

 

Bilety będą dostępne w kasie oraz w serwisie Bilety24 po 19 sierpnia 2019 r.

Istnieje możliwość rezerwacji pod numerem telefonu: 61 852 05 41; 61 852 56 28;

Kontakt:
Tel 61 852 05 41; 61 852 56 28;
E-mail rezerwacja@teatr-polski.pl

***

Квитки будуть доступні в касі та онлайн-сервісі Bilety24 до 19 серпня 2019 р.

Резервацію квитків можна здійснити за телефоном: 61  852 05 41; 61 852 56 28.

Контакти: 

Тел 61  852 05 41; 61 852 56 28

E-mail rezerwacja@teatr-polski.pl

 

OBSERWUJCIE NAS: Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi